Dzielnica Ursynów Serwis sportowo-rekreacyjny Ursynowa  

Deklaracja dostępnosci

Deklaracja dostępności Serwis internetowy Sportowy Ursynów www.sport.ursynow.pl - Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej z www.sport.ursynow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu internetowego Sportowy Ursynów Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-04-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak dymków na zamieszczonych obrazkach

Brak dymków przy polach wyboru w dziale wyszukiwarka obiektów sportowych

Brak znaczników ułatwiających automatyczne odczytywanie treści

Brak dymków nad odnośnikami

Brak alternatywnych tekstów dla dokumentów skanowanych

Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Brak możliwości zmiany języka 

Niedostosowana struktura strony

Wyłączenia

Niedostępna interaktywna mapa obiektów sportowych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i narzędzi online do oceny spełnienia kryteriów dostępności

Skróty klawiaturowe

Standardowe oferowane przez przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Nietz

E-mail: pnietz@ursynow.p

Telefon: 22 443 72 78

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800 676 676

Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa I.

Parter

Wydział Obsługi Mieszkańców pok. 3

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Referat Paszportów nr 4 pok. 2

I Piętro

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich pok. 102 Urząd Stanu Cywilnego pok. 126

Sala Konferencyjna im. Juliana Ursyna Niemcewicza pok. 13

II piętro

Burmistrz Dzielnicy Ursynów pok. 237

Wydział Kadr i Funduszy Europejskich pok. 223 Wydział Budżetowo - Księgowy pok. 220 Zespół Obsługi Rady pok. 232

Wydział Organizacyjny pok. 239

Wydział Komunikacji Społecznej pok. 238

III piętro

Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów pok. 331 Wydział Zamówień Publicznych pok. 312b Wydział Architektury i Budownictwa pok. 302 Wydział Zasobów Lokalowych pok. 339

Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 317 Wydział Mienia Dzielnicy pok. 326

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pok. 344

IV piętro

Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów pok. 445 Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń pok.419 Wydział Prawny pok. 402

Wydział Infrastruktury pok. 407

Wydział Administracyjno - Gospodarczy pok. 426 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia pok. 449

Delegatura Biura i Zarządzania Kryzysowego pok. 440

V piętro

Wydział Kultury pok. 540

Wydział Oświaty i Wychowania pok. 537 Wydział Ochrony Środowiska pok. 530 Wydział Sportu i Rekreacji pok. 551

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty pok. 502 Wydział Informatyki pok. 548

Opis sposobu dostania się do budynku

Budynek znajduje się na przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (skrzyżowanie al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Indiry Gandhi).

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.p

Pieszo

Dojścia piesze od al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Indiry Gandhi. Przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. Chodnik podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Istnieje możliwość dojścia bezpośrednio z metra stacja Imielin, wychodząc z przejścia podziemnego zlokalizowanego pod skrzyżowaniem al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Indiry Gandhi oraz z przejścia podziemnego pod al. Komisji Edukacji Narodowej od strony

południowej.

Na trasie przejścia od strony skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej/ul. Indiry Gandhi znajdują się przeszkody: słup ogłoszeniowy, latarnie, ławki kamienne, recyklomat, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, kwietniki. Chodnik od strony przejścia podziemnego wyposażony w ścieżki dotykowe prowadzące bezpośrednio do jednego z wejść do budynku Urzędu.

Trasa dojścia od przejścia podziemnego pod al. Komisji Edukacji Narodowej prowadzi długimi kilkudziesięciostopniowymi schodami lub okrężną drogą przez pochylnię.

Udogodnieniem jest znajdująca się winda przy tym przejściu.

Przejścia podziemne dają możliwość przedostania się na druga stronę ulicy bez konieczności korzystania z ulicznych przejść dla pieszych.

Metrem

Stacja metra Imielin znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu. Sposoby dojścia opisane w podpunkcie dotyczącym dojścia pieszego.

Autobusem

Najbliższe przystanki: Metro Imielin 01 (autobusy nr: 136, 148, 179, 185, 192, 195, 503),

Metro Imielin 02 (autobusy nr: 136, 148, 179, 185, 192, 195), Metro Imielin 04 (autobusy nr:

401, 503).

Samochodem

Przed budynkiem znajduje się kilkusetmiejscowy parking ogólnodostępny. Jest on bezpłatny. Wydzielone zostało na nim 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się one kilka metrów od wejścia. Dojazd dla wózków możliwy ze względu na wyprofilowanie chodnika.

Taksówką

Brak w bezpośrednim sąsiedztwie postoju taksówek.

Rowerem

Bezpośrednio przy budynku od strony al. Komisji Edukacji Narodowej znajduje się sezonowo działająca stacja systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich.

Wejście do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Każde z nich jest oznaczone logiem Urzędu. Do wejścia strony skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej/ul. Indiry Gandhi doprowadzone są

linie dotykowe. Brak drzwi automatycznych. Drzwi są podwójne. Ze względu na swój ciężar mogą stanowić problem dla osoby poruszającej się na wózku. Pozostałe wejścia wyposażone są w podwójne drzwi automatyczne. Dogodny podjazd dla wózków.

Organizacja obsługi klienta

Bezpośrednia obsługa klienta w budynku odbywa się głównie na poziomie parteru i piętrze 1. W holu głównym znajduje się informacja, posterunek ochrony, kiosk, elektroniczna tablica ogłoszeń, windy. Od holu odchodzi korytarz prowadzący do sali obsługi mieszkańców, kasy oraz jednego z wyjść, restauracji oraz biura paszportowego.

Do sali obsługi na piętrze 1 można dostać się schodami prowadzącymi z holu głównego na parterze lub windą oraz schodami prowadzącymi z sali obsługi na parterze.

Sale obsługi, główne ciągi komunikacyjne, dojścia do wind wyposażone są w linie dotykowe. Na parterze oraz piętrze pierwszym znajdują się tablice tyflograficzne z planem budynku.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze

Dostęp do korytarzy poza tymi, które znajdują się w obszarze parteru i piętrzą 1 zabezpieczone są w większości systemem kontroli dostępu. Dostać się do nich można poprzez uprzednie pobranie przepustki, a następnie jadąc windą lub wchodząc schodami. Korytarze na piętrze 2, 3, 4, 5 oddzielone są od strefy wolnej drzwiami przeciwpożarowymi z

samozamykaczami. Korytarze w strefie biurowej są proste, kilku i kilkudziesięciometrowe. W połowie korytarzy występują drzwi z przeszkleniem, wyposażone również w samozamykacz. Na drzwiach przeciwpożarowych prowadzących do korytarzy umieszczone są oznaczenia z numeracją pokoju.

Schody

W budynku są dwie klatki schodowe. Zabezpieczone są systemem kontroli dostępu. Stopnie schodów są proste, pokryte powłoka antypoślizgową. Schody mają jednostronne poręcze.

Windy

W budynku są cztery windy. Najbardziej dostępne są windy znajdujące się w holu głównym. Windy wyposażone są w komunikaty dźwiękowe. Przyciski dwóch wind, które znajdują się w holu głównym są z oznaczeniami w języku brajlowskim.

Dostosowanie

Brak pętli indukcyjnych. W halach obsługi znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczami informującymi o ilości osób oczekujących na obsługę.

W sali WOM na piętrze pierwszym znajduje się powiększalnik elektroniczny dla osób niedowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza językowa migowego

Dostęp do tłumacza PJM jest na terenie Wydziału Obsługi Mieszkańców. W urzędzie jest również osoba posługującą się językiem migowym.

Pomieszczenia sanitarne

W budynku znajduję się kilka łazienek dostosowanych do osób z niepełnosprawnością.

Do ogólnodostępnej toalety na poziomie parteru można dostać się podążając korytarzem znajdującym się obok posterunku ochrony. Nad wejściem do korytarza znajduję się tabliczka informacyjna. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Jest przestrzeń do transferu bocznego. Miska ustępowa znajduje się prawej stronie od wejścia. Wyposażona jest w jednostronną składaną poręcz. Miska umywalkowa znajduje się na wprost wejścia.

Do ogólnodostępnej łazienki na piętrze 1 można dostać się podążając korytarzem biegnącym w lewą stronę od sali konferencyjnej. Drzwi wejściowe do niej znajdują się na końcu

korytarza. W łazience jest przestrzeń manewrowa. Jest przestrzeń do transferu bocznego. Miska umywalkowa znajduje się na prawo od wejścia. Miska ustępowa znajduje się na wprost od wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się jedna łazienka dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w łączniku korytarzy w strefie biurowej. W łazience jest przestrzeń

manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska umywalkowa znajduje się na lewo od wejścia. Miska ustępowa wyposażona jest w jednostronną składaną poręcz i znajduje się ona na lewo od wejścia za miską umywalkową.

Pomieszczenia konferencyjne

W urzędzie znajdują się dwie sale konferencyjne. Do Sali dostać się można windą lub schodami. W salach jest wystarczająco miejsca na przestrzeń manewrową. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych.Ewakuacja z budynku

Brak windy pożarowej. Sygnalizacja dźwiękowa alarmowa na wypadek zarządzonej ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Brak

Inne informacje i oświadczenia

Informujemy, że Miasto Stołeczne Warszawa jest w trakcie zamykania projektu tworzenia nowej strony dla Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Planowany termin uruchomienia to IV kwartał 2020 roku.

Nowy portal internetowy Urzędu Dzielnicy Ursynów będzie dostosowany do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kalendarz

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
X

Wyślij link znajomemu